update-23-พย-60-เอกสารเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 วันที 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

พฤศจิกายน 21, 2017 tsrt 0

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26 เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ 2. กำหนดการประชุม […]