RadAspire :: ระบบ e-Learning เปิดให้ใช้งานได้ฟรี

มีนาคม 30, 2018 tsrt 0

ระบบ e-Learning เปิดให้ใช้งานได้ฟรี สำหรับ นักรังสีเทคนิคผู้สนใจ โดยเข้าไปลงทะเบียนและเลือกเรียนได้ทันที ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้ https://www.radaspire.com/ge_radaspire/

ใบประกาศณียบัตร IABSRT ยังไม่มีการจัดส่งจากต่างประเทศ

มีนาคม 27, 2018 tsrt 0

ตามท่ี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติ นักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร 4 หลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแต่ละหลักสูตรไ […]

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๙

มีนาคม 13, 2018 tsrt 0

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๙