Occupational Hazard during MRI procedures : Download PDF

มกราคม 30, 2020 tsrt 0

Occupational Hazard during MRI procedures Napapong Pongnapang, Ph.D. Department of Radiological Technology Faculty of Medical Technology Mahidol University, Bangkok, Thailand *เอกสารทั้งหมด สงวนลิขสิท […]

การกำกับดูแลเครื่องมือทางรังสีวิทยา Download PDF

มกราคม 30, 2020 tsrt 0

การกากับดูแลเครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยกระทรวงสาธารณสุข อนาคตของ อยู่ตรงไหนในงานรังสีวิทยา นายศิริ ศรีมโนรถ สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ *เอกสารทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ผู้ […]

Image guidance frequency for pelvic cancer – Download PDF

มกราคม 29, 2020 tsrt 0

Image guidance frequency for pelvic cancer Wannapha Nobnop, Ph.D Division of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 16 Jan 202 *เอกสารทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ผู้สร้างสรร […]

Philips MRI School 2020 – Download PDF

มกราคม 21, 2020 tsrt 0

Philips MRI School 2020 *เอกสารทั้งหมด สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรุณาใช้วิจารณญาณในการ แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยการอ้างอิงที่มา Download – Introduction to […]

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2

มกราคม 19, 2020 tsrt 0

ขอเชิญร่วม ประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 (RT &Innovation: From Routine to Professional#2) งานวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ลงทะเบียนได้ที่ ลิ้งค์นี้

2020 ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสมาคมฯ – TSRT Conference Proceedings Download

มกราคม 16, 2020 tsrt 0

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลด เล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้จากลิ้งค์ด้านล้างนี้ค่ะ Download HERE

การบรรยายพื้นฐาน HRCT สำหรับนักรังสีเทคนิค โดย รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

มกราคม 16, 2020 tsrt 0

การบรรยายพื้นฐาน HRCT สำหรับนักรังสีเทคนิค โดย รศ.นพ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรุณาใช้วิจารณญาณในการ แก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ โ […]