Update หนังสือเชิญ 20ธค 66 – ขอเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง CT-MRI เชียงใหม่ 4-7 ม.ค. 67

ธันวาคม 20, 2023 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้        ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไ […]