*update 12มิย.* -ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT (MRI/CT/MIIA)

พฤษภาคม 29, 2024 tsrt 0

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติ ของนักรังสีเทคนิ […]

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พฤษภาคม 9, 2024 tsrt 0

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งข้อมูลเรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2567 1. เฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคที่ “ใบอนุ […]