ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี

ด้วยสมาคมการประชุมวิชาการประจาปีร่วมระหว่างสมาคมรังสีเทคนิคแห่งเกาหลี และสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจาปี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐเกาหลี นั้น ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยไม่ถือเป็นวันลา มีกาหนดการเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ว

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางการประชุม

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

9.00-9.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
9.30-10.30 เยี่ยมชมโปสเตอร์เสนอผลงานทางวิชาการ
10.30-12.00 เยี่ยมชมบูทผู้สนับสนุนการจัดประชุมประจำปี
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 ศึกษาดูงานโรงผลิตเครื่องมือทางรังสีวิทยา

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-9.30 พิธีการเปิดประชุมวิชาการประจ าปี 2561
9.30-12.00 นำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรังสีวิทยา
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลซัมซุง

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-12.00 กิจกรรมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 การนำเสนอผลงานวิชาการ ไทย – เกาหลี
18.00-20.00 งานกาล่าดินเนอร์ (ชุดประจาชาติ)