ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

19 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ
2. หมายกำหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 27
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 27 ร่วมกับ The 6th ASEAN Conference of Radiographers and Radiological Technologists และ The 7th Asian Radiation Therapy Symposium ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน

ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ v2 -19ธค61 ได้ที่นี่

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDybFCCphRAwwbPxJ4GY5CHNrSwm_iy9QZX3YuitFNUT42yA/viewform?usp=sf_link

แจ้งความจำนงค์การนำเสนอผลงานแบบ online ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q5Urxy1xIAcQgJ_im4FE3fa3UkKdouJCG6M5s_NLm5CFJQ/viewform?usp=sf_link