ชั้น 12 ห้อง 1209 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

คลิ้กตรวจสอบรายชื่อที่นี่ค่ะ Update 13 มค 21:30น

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร

“มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ”

วันที่:14 มกราคม 2562

สถานที่: ชั้น 12 ห้อง 1209 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

คณาจารย์:ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม                       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน                             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย