ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง IABSRT ปี 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง ของสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเชีย ได้จัดฝึกรอบรมหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร และจัดสอบเพื่อรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศของภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมฯ จะทำการสอบหลังการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อต่อไป 

1. วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร Medical Imaging Information Administration (MIIA) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท อบรมห้องบุษบงกช เอ

2. วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร Magnetic Resonance Imaging for Technologist (MRI) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

3. วันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 หลักสูตร Computed Tomography for Technologist (CT) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

4. หลักสูตร Ultrasonography for Technologist (U/S) จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tsrt.or.th/a/?p=1474

นางกุลธิดา โพธิ์แดง โทร: 092-257-5985
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล
ไลน์สมาคม : @snu6512j
ไลน์ตรง : kuntida-rt
แฟกส์: 02-4414370 ต่อ 2116
อีเมล์: tsrtthailad@gmail.com สำเนาถึง mtmu.kpd@gmail.com

**ทุกหลักสูตรสอบในวันที่ 8 กันยายน 2562 

***ลงทะเบียนหน้างานชำระเพิ่ม 500 บาท***

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลาง ของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม นักรังสีเทคนิคในระดับสากล ทางสมาคมรังสีเทคนิคภูมิภาคเอเซีย

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมและสอบรับใบรับรองคุณสมบัติของนักรังสีเทคนิค โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง จากต้นสังกัด

Download เอกสาร


[wpba-attachment-list]