วารสารรังสีเทคนิค – The Thai Journal of Radiological Technology – ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2561

HIGHLIGHT
Original articles
• การนําหน้ากากเหลือใช้มายึดตรึงสําหรับผู้ป่วยฉายรังสีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณกระดูกรยางค์
• การตั้งค่าปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการถ่ายภาพรังสีช่องท้องด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล
• การประเมินคุณภาพของภาพจากการใช้ขดลวดวิทยุ3 ชนิด: การศึกษาด้วยหุ่นจําลองเอซีอาร์-เอ็มอาร์ไอ
• การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อรังสีของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอลชนิด InLight®
• การประเมินปริมาณรังสีที่พยาบาลได้รับจากการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
• การศึกษาประสิทธิภาพการติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม-99เอ็ม ในคนปกติสําหรับตรวจการทํางานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• การเปรียบเทียบการวัดค่าปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยหัววัดสองชนิดของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สําหรับการจําลองรักษา

Review articles
• การตรวจ Doppler อัลตราซาวด์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดดําส่วนลึกอุดตัน
• ตัวบ่งชี้ปริมาณรังสีในระบบการถ่ายภาพรังสีแบบดิจิทัล
• การตรวจหามวลไขมัน กล้ามเนื้อและกระดูกของร่างกายและมวลไขมันเฉพาะส่วน

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

TJRT-61-01