รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปี 2558 (เพิ่มเติม) CT/ MRI / US

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร CT ประจ าปี 2558 (เพิ่มเติม)  วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.30 น.
  ณ ห้องประชุมภาณุรังษี (ชั้น 1) โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อ-นามสกุล (Eng) เลขสมาชิก
  075 นส. ปราลิชาติ บุส าโรง MISS PRALICHAT BUSAMRONG
  076 นส. ประภัสสร จันทร์สุริยะ MISS PRAPHATSORN CHANSURIYA ตช. 1832

 

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร MRI ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)  วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 13.00-14.30 น.
  ณ ห้องประชุมภาณุรังษี (ชั้น 1) โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อ-นามสกุล (Eng) เลขสมาชิก
  045 นส. ฉัตรนภา นันตื้อ MISS CHATWAPA NUNTUE ตช. 1293
  046 ฐิติพร สมัครพงศ์ TITIPORN SAMAKPONG รป. 1678
  047 ณัฐชญา ไกรทอง NATCHAYA KRAITONG

 

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร U/S ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)  วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 15.00 – 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมภาณุรังษี (ชั้น 1) โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
  ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ชื่อ-นามสกุล (Eng) เลขสมาชิก
  028 นส. สรัญญพัชร์ อ่อนส าลี MISS SARUNYAPUCH ONSOMLEE รป. 1743

 

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบได้แล้วค่ะ

 


[wpba-attachment-list]