Update 19 ธค ตารางการประชุม วิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 

Update 19 ธค ตารางการประชุมสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28  ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

download ที่นี่

* CNEU 6 หน่วยคะแนน อนุมัติจากสภาการพยาบาล

191219-TSRT-2563-Second-Draft-v11-2