ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อ้างถึงหนังสือที่ สรท. 19/2563 เพื่อเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้น

จากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีออกไป อย่างไม่มีกำหนด โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง ต่อไป