ติดตามเอกสาร ผู้ทำประกันโควิด-19

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  แจ้งรายชื่อผู้ทำประกันชีวิตโควิค-19 ประจำปี 2563

โปรดดำเนินการส่งสำเนาบัตรประชาชนด่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ลายเซ็นจริง ไม่ใช่สำเนา)

ให้ผู้ที่ไม่มี ไฮไลท์สีเหลือง ส่งเอกสาร บัตรประชาชนใหม่ ด่วน ดาวน์โหลด

หมายเหตุ รายนามที่มีสัญลักษณ์ highlight สีเหลือง หมายถึง ทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

 

ส่งมาที่
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง (covid19)
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

TSRT-coivd-19-insure-list-01