update รายชื่อ ผู้ยังไม่ได้รับสำเนาบัตร ปชช ณ วันที่ 21 เมย 63

รายชื่อผู้ยังไม่ได้ส่งสำเนาบัตร ปชช ณ วันที่ 21 เมย 63

รายนามสมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา เพื่อทำประกันโควิค-19
ขอความกรุณารีบจัดส่งมาโดยด่วนด้วยคะ
เลขสมาชิก คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
80 นาง สมศรี เอื้อรัตนวงศ์
158 นาง วรรณา เมธาภิรักษ์
171 นาง สุภัสสรณ์ งามอมรภิรัตน์
207 นาง พนิตนาฏ รุ่งเรืองธนะกิจ
295 นาง เพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์
361 นาย บรรจง เขื่อนแก้ว
363 นางสาว อรวรรณ ชีพสุวรรณ
386 นางสาว โชติกา จำปาเงิน
405 นาง ชุลี วรรณวิจิตร
464 นส. บุญทวี อลิปริยกูล
492 นาง จตุพร แสงแห่งธรรม
519 นาย สมพงษ์ ศรีบุรี
540 นาย สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
563 นาย สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล
602 นางสาว ศุภวรรณ จิวะพงศ์
617 พ.ต. ชมพูนุท แก้วเพียงเพ็ญ
618 นาย บุญชัย นิตยสุภาภรณ์
621 นาย นาราวินทร์ กูลนรา
629 นางสาว ร่มรังศรี วงค์สูง
630 นาย ปิยะศักดิ์ น้อยอยู่นิตย์
631 นาย สรจรส อุณห์ศิริ
666 นางสาว กมลวรรณ แสงสุวรรณ
675 นาย วิสุทธิ์ วรรณวิจิตร
722 นาง ปราณี บันลือธัญลักษณ์
758 นาย เอกพงศ์ อมรวรนิตย์
761 นางสาว นงนุช ฉัตรชัยไพบูลย์
763 นางสาว รัตนา รักสุข
773 นาง กนกพร มณีรอด
875 นาย มนตรี นิติกรวรกุล
896 นาย ชัยนาถ อยู่สำราญ
953 นางสาว ธัญญ์นภัส อุปคุต
995 นางสาว ภูษณิศา ผุดผ่อง
1018 นาย เพทาย กู่คำ
1059 นาย นพดล มงคลคีรีโรจน์
1083 นาย วิทธวัช จอมคำ
1124 นาง ปุริมาน สวัสดี
1144 นาง จริยา สิงห์บำรุง
1154 นาย ชัยวัฒน์ เชิดเกียรติกุล
1155 นางสาว ปานทอง ไตรพล
1206 นางสาว กมลรัตน์ เสืองามเอี่ยม
1268 ร.อ. สุทิน ดอกไม้ขาว
1301 นาย ยุทธนา เนตรวงศ์
1314 นาย ทวีป แสงแห่งธรรม
1316 นาย กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี
1322 นางสาว กนกอร ภู่นาค
1334 นางสาว รัตนาภรณ์ ทาทิพย์
1337 นาย อภิเดช วางจิตร
1342 นาย ณราศักดิ์ สายทอง
1727 นางสาว สุพรรณษา คุณล้วน
1805 นางสาว พิชญ์ณิชชา มหาวงษ์
1806 นาย คมกริบ แท่งทอง
1824 นาย ปวริศร ทิมาสาร
1876 นาง สิริพร ว่อง
1877 นางสาว หนึ่งฤทัย จะวะนะ
1878 นางสาว อภิสรา ชีรนรวนิชย์
1880 นางสาว บุณฑริก นายอง
1882 นางสาว ฟ้าวลัย พงษ์ไพบูลย์
1925 นางสาว ปณิชา นวลสุธา
1926 นางสาว วรญา เงินเถื่อน
2001 นางสาว บุษรินทร์ ภู่กลีบ
2016 นางสาว นงพงา ทาเกษม
2029 นางสาว กมลพรรณ อ่อนทอง
2031 นางสาว นิลุบล จันทร์เพ็ญ
2062 นางสาว กรกมล ประจำเชื้อ
2066 นาย ธวัชชัย ไทยกรรณ์
2108 นางสาว เดือนมนัส สุวรรณดิษฐ
2110 นางสาว เมทินี วิเศษริรทอง
2126 นาย ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ
2151 นาย สุรเชษฐ์ สินไสวงศ์
2154 นางสาว มิ่งขวัญ ขันนาแล
2158 นาง สุทธิรักษ์ ตั้งเรืองเกียรติ
2343 นางสาว วาสนา พัฒอำพันธ์
2361 นาย ต้นตระกูล โพธิ์ทองงาม
2404 นางสาว ปภัสสร อ่อนสา
2458 นาย ญาณวุฒิ ศิริมงคล
2496 นาย อมเรศ หันตุลา
2561 นางสาว นงต์นุช คำตา

รายชื่อ ผู้ที่ส่งเอกสารแล้ว ณ วันที่ 13 เมย 63
รายนามที่มีสัญลักษณ์ highlight สีเหลือง หมายถึง ทางสมาคมฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ให้ผู้ที่ไม่มี ไฮไลท์สีเหลือง ส่งเอกสาร บัตรประชาชน เอกสารยังไม่ถึงสมาคมฯ

ดาวน์โหลด ที่นี่

ที่อยู่ติดต่อ
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง (covid19)
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

 

200414-TSRT-covid19-doc-accept-03