การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12/2562 ร่วมกับ AOCMP ครั้งที่ 20, SEACOMP ครั้งที่ 18 และ JSMP ครั้งที่ 120

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยจะจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12/2563 ร่วมกับ AOCMP ครั้งที่ 20, SEACOMP ครั้งที่ 18 และJSMP ครั้งที่ 120 ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตร รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ในหัวข้อ “Medical Physics Achievements, Challenges and Horizons” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำวิทยาการทางฟิสิกส์การแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยรังสี การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากรังสีวินิจฉัย รังสีร่วมรักษาและสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าด้านฟิสิกส์การแพทย์ทางรังสีรักษา รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางรังสีวิทยาของบุคลากรทางฟิสิกส์การแพทย์นานาชาติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการรักษา การสร้างภาพ การประกันคุณภาพที่ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยาที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน ตลอดจนด้านมาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสี การบริหารจัดการคุณภาพทางรังสีวิทยาทุกสาขา ซึ่งสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ได้รับเกียรติจากนักฟิสิกส์การแพทย์ต่างประเทศและในประเทศ มาบรรยายเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าทั้งทางด้านรังสีรักษาและการสร้างภาพ

ในการนี้ สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีวิทยาในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยเสียค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาทสำหรับสมาชิกสมาคมฯ  คนละ 6,000 บาทสำหรับบุคลากรที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ นิสิตนักศึกษา คนละ 3,500 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาทสำหรับสมาชิกสมาคมฯ คนละ 7,000 บาทสำหรับบุคลากรที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และนิสิต นักศึกษา คนละ 4,500 บาท ทั้งนี้สามารถสมัครลงทะเบียนการประชุมผ่านเวปไซด์ www.aocmp-seacomp2020.com ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา พร้อมทั้งมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ต้องแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ส่งมาที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี กฤษณจินดา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระราม 4 กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 02-256 4000 ต่อ 80370 สำหรับที่พักขอให้ส่งใบจองไปที่โรงแรมและสำเนามาที่สมาคมฯ โดยผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการสามารถสมัครได้จากเวปไซด์ www.aocmp-seacomp2020.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการแจ้งแก่บุคลากรในสังกัดของท่านที่เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี กฤษณจินดา

นายกสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและตารางการประชุมที่นี่

 

200821-สมาคมฟิสิกส์