ขอเชิญศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ กับ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2558

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมประชุม วิชาการนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. พร้อมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เป็นเวลา 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย

ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 658  วันที่ 29 ต.ค. กลับถึงประเทศไทย  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 01.20 น. ของวันที่ 3 พ.ย. โดยเที่ยวบินที่ TG 657

ดาวน์โหลดรายละเอียดการเดินทางร่วมประชุม ได้แล้ว….


[wpba-attachment-list]