ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เดิมที่กำหนดไว้คือ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีมาเป็น วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกอภันตรีปชา ชั้น 1 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เชิญประชุมสมาชิก 63