เชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง CT และ MRI ม.ค. 64

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice
วันที่  7 – 8 มกราคม  2564   ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 4,000 บาท  บุคคลทั่วไป 4,500  บาท

หลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice
วันที่  9 – 10 มกราคม  2564   ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 4,000 บาท  บุคคลทั่วไป 4,500  บาท

ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียม นักรังสีเทคนิคในระดับสากล  ในการนี้ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539 (ท่านสามารถลงทะเบียนอบรม     เพื่อต่ออายุใบ Certificate เฉพาะด้าน CT และ MRI ได้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง  ทางสมาคมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสละ     อุบลฉาย

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

คลิ้กที่นี่เพื่อ –> ดาวน์โหลด จดหมายเชิญ พร้อมเอกสารลงทะเบียน

หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/obxU39KfdpCBaGAs7


ติดต่อจองห้องพัก  คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบจองห้องพักเพื่อติดต่อ โรงแรมโดยตรง

 


สนใจติดต่อ
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 092-257-5985
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com
Line: kuntida-rt
Fax. 02-441-4370 ต่อ 2116


 

 

หนังสือเชิญอบรม-ct-mri-64-003