ด่วนที่สุด ขอยกเลิกการจัดอบรม

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการจัดอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้แก่นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน โดยมีหัวข้อหลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice วันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 และหลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice วันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทางคณะกรรมการร่วมพิจารณามีมติยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้งเพื่อมิให้เกิดปัญหากับท่านสมาชิกตลอดจนผู้สนใจที่ต้องทาการจองตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินหลายครั้ง โดยจะพิจารณาจัดแบบ online แทนในอนาคตอันใกล้ ในส่วนของสมาชิกที่โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้วทางสมาคมฯ ยินดีคืนเงินให้ ทางสมาคมฯ หวังว่าสมาชิกจะเข้าใจสถานการณ์ที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้ และได้สร้างความไม่สะดวกแก่สมาชิก ทางสมาคมขออภัยมา ณ ที่นี่ ทั้งนี้ท่านโปรดส่งหลักฐานการโอน เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขบัญชี ที่ต้องการให้ทางสมาคมฯ คืนค่าลงทะเบียนมายัง mtmu.kpd@gmail.com หรือติดต่อคุณกุลธิดา 092-257-5985
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

Download หนังสือยกเลิก

 

 

เลื่อนอบรมเชียงใหม่