Episode 3 Lower extremities trauma

จันทร์ ที่ 18 มกราคม นี้ พบกับ Episode ที่ 3 ของ Spines and extremities trauma series. จะเจาะลึกไปส่วนของ Lower extremities trauma นะคร้าบ เชิญสมาชิกลงทะเบียนจองที่ พร้อมรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องกันได้ที่
Link registration Zoom