ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ที่ สรท. 9/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมเหล่าทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เลือกตั้งนายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย วาระปีที่ 2564-2566
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศ

คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเชิญที่นี่ 

64จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี