ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29 พ.ศ.2564

>>>click เพื่อ ดาวน์โหลดร่างกำหนดการประชุม ปรับปรุง 3 เมษายน 64 เวลา 9.00 น.<<<

ด่วนแจ้งเปลี่ยนอีเมล์จอง รร. เป็น RSVNPTY@A-ONEHOTEL.COM จ้า

สำหรับคนมี ผู้สนับสนุน (Sponsor) ให้แจ้งลงทะเบียนผ่านบรัษัทเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนเองค่ะ

แก้เลขบัญชีธนาคาร เพื่อโอนจ่าย เป็น 0162652808 เป็นสาขาศิริราช ชื่อบัญชีสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

สรท. 10/2564
11 มีนาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แผนการประชุมวิชาการ
2. กำหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 29
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 29ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน

ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสละ อุบลฉาย
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

——–>คลิ้กที่นี่ เพื่อ ดาวน์โหลดหนังสือเชิญที่นี่ <——–

ลงชื่อจองลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

หรือแสกน QR code เพื่อลงทะเบียน