ด่วน….ยกเลิก!!!–>อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสีครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

สมาคมฯ พิจารณายกเลิกการจัดอบรมค่ะ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโอกาสให้บุคคลากรสาขาสหวิชาชีพ สามารถเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ โดยการพิจารณาจากขนาดของหน่วยงาน ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดังนั้น สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มพูนความรู้แนวทางการเขียนผลทางวิชาการ เพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน งานวิจัยทางรังสีครั้งที่ 3 ประจ าปี 2558 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด อุดรธานี โดยมีรายละเอียดตามโครงการที่แนบมา

อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย


 

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารยกเลิก อวช3

[wpba-attachment-list]