แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย http://tsrt.or.th

แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย http://tsrt.or.th ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค. 2564 จึงเรียนมาเพื่อทราบ