ใหม่!!!! ขอเชิญอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology

Slide1

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ​โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร: การตรวจด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอชั้นสูงในงานประสาทวิทยา (Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology)

หลักการและเหตุผล: ปัจจุบันการตรวจด้วยภาพรังสีในงานประสาทวิทยามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอ เป็นเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาที่มีบทบาทอย่างมากในการวิเคราะห์ความผิดปรกติในด้านต่างๆของของระบบประสาท นักรังสีเทคนิคเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิคการตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะขั้นสูงในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการตรวจดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (intensive course) ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และได้รับการเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

คณาจารย์ประจำหลักสูตร:

รศ.พญ. สุกัลยา เลิศล้ำ                                                  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสาวณีย์ อัศวผาติบุญ              คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                                         คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ณัชวาล จิตตภิรมย์ศักดิ์                                       คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ธีรชัย ชัยทัศนีย์                                                 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.สุภาดา ปรักกมกุล                                            คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการอบรม:

16 ธันวาคม 2558

Time Topic Lecturer
Essential Physics in Neuro CT and MRI
9.00-9.45 Overview of CT Technology for neuro imaging Dr.Napapong
9.45-10.30 CT Dose and optimization Dr.Napapong
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 MR Image contrast mechanism and related pulse sequences Dr.Napapong
11.30-12.15 Advanced neuro sequences Dr.Napapong
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Physics of flow and MRA Dr.Napapong
14.00-14.45 Physics of diffusion and Perfusion Dr.Napapong
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 Principle of Magnetic Resonance Spectroscopy Dr.Napapong
15.45-16.30 fMRI Dr.Napapong

17 ธันวาคม 2558

Time Topic Lecturer
Clinical and Technical Aspects of Neuro CT
9.00-9.45 Basic principle of CT. imaging I Dr. Sukalaya
9.45-10.30 Basic principle of CT. imaging II Dr. Sukalaya
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Basic principle of MRI. Imaging I Dr. Sukalaya
11.30-12.15 Basic principle of MRI. Imaging II Dr. Sukalaya
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Protocal & Imaging of brain tumor Dr.Nutchawan
14.00-14.45 Protocal & Imaging of  MCI Dr.Nutchawan
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 Advance imaging technique in CT Dr. Teerachai
15.45-16.30 Advance imaging technique in MRI Dr. Teerachai

 

18 ธันวาคม 2558

Time Topic Lecturer
Clinical and Technical Aspects of Neuro MRI
9.00-9.45 Protocal & Imaging of Stroke I Dr. Teerachai
9.45-10.30 Protocal & Imaging of Stroke II Dr. Teerachai
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Protocal & Imaging of Epilepsy I Dr.Supada
11.30-12.15 Protocal & Imaging of Epilepsy II Dr.Supada
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Clinical MR Spectroscopy   Dr. Sukalaya
14.00-14.45 Vascular Imaging Dr. Sukalaya
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 Technical optimization in neuro imaging I Dr.Sawanee
15.45-16.30 Technical optimization in neuro imaging II Dr.Sawanee

 


ดาวน์โหลดไฟล์ รายละเอียด