โครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย” (Siemens Healthineers Thailand)

เปิดโครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของนักรังสีเทคนิคร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence, AI ที่เริ่มเข้ามาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ

รายการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์จะจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง ครอบคลุมทุกบริบทของการปฏิบัติงานทางรังสีวิทยาของนักรังสีเทคนิคร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยนักรังสีเทคนิคสามารถลงทะเบียนผ่านสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเพื่อทำการสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ครั้งละ 1 คะแนนสะสม

 


#AIAcademy
#TSRT
#SiemensHealthineersTH