แจ้งข้อมูลติดต่อสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะเพื่อตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตฯ

เนื่องจากสมาคมรังสีเทคนิคไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรงกับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบข้อมูล ต้องเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเอง ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้น กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 021937000 ต่อ 18101 ถึง 5

(ไม่มีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ทางโทรศัพท์ ตามพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล 2562)