รายการใหม่ CT Revolution Specialties โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใช้งานกว่า 900 เครื่อง ทำหน้าที่เป็น imaging modality ที่สำคัญมากในการให้บริการทางรังสีวิทยา นักรังสีเทคนิค ผู้ใช้เครื่องในการดำเนินการทางเทคนิค จำเป็นต้องมีความรู้และสมรรถนะเท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า พบกับรายการใหม่ CT Revolution Specialties โดยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะนำเสนอความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทั้งด้านเทคโนโลยี เทคนิคการตรวจ และการประยุกต์ใช้งานทางคลีนิค
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคสามารถขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ครั้งละ 1 คะแนนสะสม
เตรียมลงทะเบียนจองกันได้นะครับ ฟรีครับ  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
#CTRevolutionSpecialties

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ้งค์ของเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเข้าระบบได้ เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบรายชื่อเก็บคะแนนจาก Zoom ที่ใช้เข้าสู่ระบบรายบุคคลเท่านั้นเป็นหลักฐานการเข้าเรียน
*** ซึ่งมีหลายท่านนำลิ้งของบุคคลอื่นมา จึงไม่มีชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร***
2.การยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีอีเมลที่ Zoom แจ้งกลับไปเท่านั้น ถ้ายังไม่มีจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สำเร็จ
3.ต้องทำการสมัครสมาชิกสมาคม”ก่อน” เข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ จึงจะสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้
***ซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนหน่วยกิตย้อนหลังถ้าไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ ของแต่ละครั้ง***❤️❤️❤️
*การเก็บคะแนนใช้รายชื่อการเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom เท่านั้น ซึ่งตรวจสอบจากการเข้าร่วมฟังผ่านอีเมล์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน*