Optimization in MRI : Episode 1: Updates on MRI safety standards and new JCI requirements

เชิญพบกับ Series ใหม่ของการศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค Opinization in MRI, techniques, contrast, safety and protocols management
Episode 1: Updates on MRI safety standards and new JCI requirements
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 20.00 น
ลงทะเบียนได้ที่นี่
กติกาการเก็บคะแนน