สัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT”

เนื่องด้วยบริษัท Siemens Healthineers Thailand ได้จัดให้มีการสัมมนา online ในหัวข้อ “Expert Talks on Cardiac CT”

อันมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้, ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้าน Cardiovascular CT ให้แก่ นักรังสีเทคนิค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป โดยงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของทางสมาคมฯ อันได้แก่ website, Facebook และ Line Official

การลงทะเบียนสามารถทำได้โดย click ที่ link : https://www.siemens-healthineers.com/en-th/conferences-events/Expert-Talk-On-Cardiac-CT

หรือ scan QR code ตามที่ปรากฎในจดหมาย หรือ ในโปสเตอร์งาน

 

ทั้งนี้สามารถพิจารณารายละเอียดของงานได้ตามเอกสารแนบครับ

และในกรณีที่ทาง สมาคมต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีข้อสงสัย สามารถติดต่อ คุณสิธยะ ปัญญาประทีป เบอร์โทรศัพท์ 02-715-4006 หรือ 091-576-0950

อีเมลล์ sittaya.punyapratheep@siemens-healthineers.com

หมายเหตุ

ในส่วนของการลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้

1) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียน

2) เมื่อท่านกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนแล้ว ในแบบฟอร์มท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ ส่งข้อมูลอื่นๆ ให้ท่านในภายหลังหรือไม่