ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Siemens Healthineers Webinar ในปี 2565

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ สถาบันการศึกษาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักรังสีเทคนิค AI Academy: AI for Medical Imaging ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุหมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***

Episode 1: AI in Diagnostic Radiology and Trend in Thailand
วิทยากร: อาจารย์แพทย์หญิง ลินดา บราวน์
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00-21.00 น
Download link

Episode 2: AI in Medical Imaging – Technologist Oriented
วิทยากร: ผศ.ดร.นภางพงษ์ พงษ์นภางค์
วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00-21.00 น
Download link

Episode 3: AI in Computed Tomography
วิทยากร: ผศ.ดร.นภางพงษ์ พงษ์นภางค์
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 20.00-21.00 น
Download link

Episode 4: AI in Magnetic Resonance
วิทยากร: คุณสุภาพ เงินถม
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00-21.00 น
Download link

Episode 5: How is AI Helping to Enhance Workflow and Work Efficiency: Chest Radiography
วิทยากร: คุณยุทธนา เนตรวงศ์
นักรังสีการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
วันพุธ ที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 20.00-21.00 น.
Download link

Episode 6: Innovative solutions for Interventional Radiology
วิทยากร:
1) Akkawat Janchai , MD
Interventional Radiology, Bumrungrad International hospital
President, the Thai Society of Vascular and Interventional Radiology

2) Banjongsak Wedsart , MD
Interventional Radiology, Bumrungrad International hospital
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20.00-21.00 น.

Download link

Episode 7: Updates on Advanced Technology in Radiology
วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติ
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 20:00-21:00 น
Download link

 

❤️ สนับสนุนการนำเสนอโดย: ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียรส์ ประเทศไทย  ❤️

กติกาในการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องผ่านการสัมมนาออนไลน์โดยใช้ Zoom ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

1.การเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ (Zoom) ต้องใช้ลิ้งค์ในอีเมลของผู้ที่ลงทะเบียนได้เท่านั้น ไม่สามารถนำลิ้งค์ของเพื่อนหรือบุคคลอื่นมาเข้าระบบได้ เนื่องจากเราได้ทำการตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งที่เข้าสู่ระบบรายบุคคลเท่านั้นเป็นหลักฐานการเข้าเรียน
*** ซึ่งมีหลายท่านนำลิ้งของบุคคลอื่นมา จึงไม่มีชื่อเพื่อรับประกาศนียบัตร***
 
2.การยืนยันการลงทะเบียนศึกษาต่อเนื่อง ต้องมีอีเมลที่ Zoom แจ้งกลับไปเท่านั้น ถ้ายังไม่มีจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นยังไม่สำเร็จ
 
3.ต้องทำการสมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ จึงจะสามารถเก็บคะแนนหน่วยกิตได้
***ซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนหน่วยกิตย้อนหลังถ้าไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาออนไลน์ ของแต่ละครั้ง***❤️❤️❤️