กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice

กำหนดการสอนหลักสูตร Body Magnetic Resonance Imaging in Routine Practice
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 25-26 กันยายน พ.ศ. 2564
(อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar)

คณาจารย์
รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.(พิเศษ) พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ.ดร.อุเทน ยะราช คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.สิริพร ต๊ะเพย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อดุลย์ กำแพงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

25 กันยายน พ.ศ. 2564

Time Topic Speaker
8.30-9.00 Registration and Opening TSRT
9.00-9.45 MRI Technology updates for body imaging Vendor
9.45-10.30 Review: Pulse Sequences in Body MRI Dr.Uten
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Body MRI Technical Tips 1 Adun
11.30-12.15 Body MRI Technical Tips 2 Adun
12.15-13.15 Lunch
13.15.14.00 Hepato-Biliary MRI 1 Dr.Nuttaporn
14.00-14.45 Hepato-Biliary MRI 2 Dr.Nuttaporn
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 KUB MRI 1 Dr.Kewalee
15.45-16.30 KUB MRI 2 Dr.Kewalee

26 กันยายน พ.ศ. 2564

Time Topic Speaker
9.00-9.45 Genito-urinary MRI 1 Dr.Kewalee
9.45-10.30 Genito-urinary MRI 2 Dr.Kewalee
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Ano-rectal MRI 1 Dr.Kewalee
11.30-12.15 Ano-rectal MRI 2 Dr.Kewalee
12.15-13.15 Lunch
13.15.14.00 MSK MRI 1 Dr.Nattaya
14.00-14.45 MSK MRI 2 Siriporn
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 Safety management in MRI and update on JCI 2021 version Dr.Napapong
15.45-16.30 Closing

คลิ้กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

–>กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือเชิญและตารางการอบรมที่นี่<–

 

64-online MRI -02