กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice

กำหนดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 23-24 กันยายน พ.ศ. 2564
(อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar)

คณาจารย์
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.(พิเศษ)พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ.นพ. พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ.สายฝน อาจมนตรี. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

23 กันยายน พ.ศ. 2564

Time Topic Speaker
8.30-9.00 Registration and Opening TSRT
9.00-9.45 CT Technology updates for body imaging Vendor
9.45-10.30 CT Dose, Dose Monitoring and Optimization Dr.Napapong
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Body CT Technical Tips 1 Saifon
11.30-12.15 Body CT Technical Tips 2 Saifon
12.15-13.15 Lunch
13.15.14.00 Chest CT 1 Dr.Jantima
14.00-14.45 Chest CT 2 Dr.Jantima
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 KUB CT 1 Dr.Kewalee
15.45-16.30 KUB CT 2 Dr.Kewalee

24 กันยายน พ.ศ. 2564

Time Topic Speaker
9.00-9.45 Abdomen CT 1 Dr.Nuttaporn
9.45-10.30 Abdomen CT 2 Dr.Nuttaporn
10.30-10.45 Break
10.45-11.30 Abdomen CT 3 Dr.Nuttaporn
11.30-12.15 Pelvis CT 1 Dr.Nuttaporn
12.15-13.15 Lunch
13.15.14.00 Pelvis CT 2 Dr.Nuttaporn
14.00-14.45 CT Angiography 1 Dr.Pongsakorn
14.45-15.00 Break
15.00-15.45 CT Angiography 2 Dr.Pongsakorn
15.45-16.00 Closing TSRT

คลิ้กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

–>กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด หนังสือเชิญและตารางการอบรมที่นี่<–

 

 

64หนังสือเชิญอบรมออนไลน์CTMRIกันยายน64