เพิ่มเติมครั้งที่ 3 -22กย.-ประกาศรายชื่ออบรมออนไลน์ใน หลักสูตร CT (Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice)

หลักสูตร CT (Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice)

ค่าลงทะเบียน สมาชิกตลอดชีพ 4000 บาท บุคคลทั่วไป 4500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว

ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Zoom เพื่อรับ link เข้าเรียนผ่านทาง อีเมล์จาก zoom อัตโนมัติ  *บางครั้งอาจไปอยู่ในอีเม์ขยะ (Junk email)*

ลิ้งค์สำหรับ ลงทะเบียน ZOOM สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น (CT)

**สำคัญมาก** ให้กรอก เลขลำดับที่ ของท่าน ในช่องสุดท้ายด้วย มิฉนั้น ระบบจะไม่อนุมัติให้เข้าเรียน

กรอกที่ลิ้งค์ นี้ —>>>>https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GJrZSqaBQYuEvbHLyisb1Q

ลงทะเบียนแล้วรออนุมัติ โดยรอรับอีเมล์ เข้าระบบจาก Zoom ใช้ลิ้งค์เดียวตลอดหลักสูตร เปิดให้เข้าระบบ 8.30 น.

คลิ้กเพื่อ Download ไฟล์รายชื่อแบบ PDF เพิ่มเติมครั้งที่ 3 – 22 กย

ตรวจสอบรายชื่อ ดังตาราง ต่อไปนี้

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
CT001 กนกพร ทนทาน
CT002 นางสาว กนกวรรณ พวงเงิน
CT003 กนกวรรณ รินทา
CT004 กนกวรรณ อร่ามศาสตร์
CT005 นางสาว กมลชนก หมดมลทิน
CT006 กมลชนก อินทร์ขาว
CT007 กมลพรรณ อ่อนทอง
CT008 กมลวรรณ หล้าสวัสดิ์
CT009 กฤตยา พุทธรักษา
CT010 กฤติยาภรณ์ จันทะเขต
CT011 กษิรา ไชยศรี
CT012 นางสาว กัญญาพัชร ประยูร
CT013 กัลยวรรธน์ เขียววรรณ
CT014 กัลยานี สมบุตร
CT015 นางสาว กาญจนา จิตต์เลิศวัฒนา
CT016 กาญจนา พระเมือง
CT017 กิติยา พาชอบ
CT018 นางสาว กุลริศา ภัสสรธนิน
CT019 กุหลาบ บุญเรือง
CT020 เกศกนก กำธรพาณิชย์พงษ์
CT021 ขนิษฐา นาแถมเงิน
CT022 ขวัญจิรา หินใหญ่
CT023 คีตกาล มูลเจริญ
CT024 เคียงขวัญ ศักยพันธ์
CT025 นางสาว จันทร์นภา ดำรงค์สุข
CT026 นางสาว จารุนันท์ ฤทธิบันลือ
CT027 จินต์จุฑา พวงเกตุ
CT028 จิระศักดิ์ สุขาบูรณ์
CT029 นาง จิรันธนิน เภารอด
CT030 นางสาว จิราพร การุญ
CT031 จิราพรรณ โพธิ์ทอง
CT032 จิราภรณ์ ต่อมคำ
CT033 จีรศักดิ์ ภูริบริบูรณ์
CT034 จุฑาทิพ ตั้งจิตร์ศิริรัตน์
CT035 จุติพร พงษ์สวัสดิ์
CT036 จุฬาทิพย์ ขจรไพร
CT037 เจตสุภา เพ็งธรรม
CT038 นางสาว เจนจิรา วรรณประโพธิ์
CT039 เจริญพงษ์ เศียรประดับ
CT040 เจษฎากร ตันติถาวร
CT041 ใจภักดิ์ ติรเดชาฤทธิ์
CT042 ฉัฐนภ ภราสมพงษ์
CT043 นางสาว ฉัตรีญา อุนพานิช
CT044 ชญานิน ตั้งเลาหวิเชียร
CT045 ชณิสตา ศรีเมือง
CT046 นางสาว ชนัญชิดา เรือนทอง
CT047 ชนาพร กังสุกุล
CT048 นางสาว ชนิกานต์ ไชยบุตร
CT049 นางสาว ชนิกานต์ ภักดีพรหม
CT050 ชมพูนุท แก้วเพียงเพ็ญ
CT051 ชรินทร์กาญจน์ เรืองสวัสดิ์
CT052 ชลิดา จันทร์เส็ง
CT053 นาย ชลิตพล เฉลยภาพ
CT054 ชอบธรรม ทองสุวิมล
CT055 ชัยมงคล ฉัตรเชิดตระกูล
CT056 ชัยวัฒน์ สาทำ
CT057 ชาฎ์รสา ศักดิ์อาชีพ
CT058 ชาตรี ยิ้มเครือ
CT059 ชิษณุพงศ์ แก้วจีน
CT060 นางสาว ชุติกาญจน์ ทองกราน
CT061 ชุติมณฑน์ หลิมไชยกุล
CT062 ไชญวัฒน์ ตาลน์จรัส
CT063 นาย ไชยสิทธิ์ อิรัชวา
CT064 ซะฮีดัน สาและ
CT065 ซีตีปัตมา อูมา
CT066 นางสาว ซูไฮดา ดอเลาะ
CT067 ญานิกา สุทธิธารสุวรรณ
CT068 ฐิติธัญญ์ ศาลาวงอนันต์
CT069 ฐิติยา กิตติเขมากร
CT070 ฑีรฌา ประสมสวย
CT071 นาง ณภัสส์สา ยิ้มประพันธ์
CT072 ณัชชา อินทะเคหะ
CT073 คุณ ณัฎฐ์นรี คำประเสริฐ
CT074 นางสาว ณัฏฐณิชา ชัยออน
CT075 ณัฐกานต์ ขีดวัน
CT076 นาย ณัฐกิตติ์ ฝั่งมณี
CT077 นางสาว ณัฐชานนท์ ชาญธีระวิทย์
CT078 นางสาว ณัฐนรี เกษมใจ
CT079 ณัฐนรี มีศิลสัตย์
CT080 ณัฐนิช แก้วแสน
CT081 ณัฐพงษ์ สีม่วง
CT082 ณัฐมน จิตรนอก
CT083 นางสาว ณัฐมา ธนโชคพงศ์
CT084 ณัฐวรรณ หิรัญย์วงษ์วีระ
CT085 ณัฐวัฒน์ กิมกิจวณิชย์
CT086 นาย ณัฐวัฒน์ พิมพารัตน์
CT087 นาย ณัฐวุฒิ วิรัชลาภ
CT088 นางสาว ณัฐอาภา สุดวิลัย
CT089 คุณ ณิชกานต์ มโนนัน
CT090 ณิชารีย์ หทัยศิลป์
CT091 นางสาว ดลยา ขันตะราช
CT092 ทวีป หน่ายคอน
CT093 ทศพร เอี่ยมสุข
CT094 คุณ ทักษพร ตาสิงห์
CT095 คุณ ทัษศิยา ปันทะนะ
CT096 ทิพามัธย์ คุ้มครอง
CT097 ธงไชย พิพัฒน์พงษ์เลิศ
CT098 ธนภัทร ทองศรีอ้น
CT099 ธนวรรณ สินทรา
CT100 ธนาธร สันติธรรม
CT101 ธนาภรณ์ ไชยวงค์
CT102 ธนาภา กองมา
CT103 ธนาวัชร์ เพ็งผลา
CT104 ธนิตผล รัชตประทาน
CT105 ธนินชัย จูตะวิริยะ
CT106 ธัญญารัตน์ โพธิ์พรหม
CT107 นางสาว ธิตารัตน์ สาลี
CT108 นางสาว ธิติสุดา สมพรชัยกิจ
CT109 ธีระ อนุกูลเรืองกิตติ์
CT110 ธีระศักดิ์ ขันติธรรมาภรณ์
CT111 นาย ธีราวุธ แสงสิงห์
CT112 นนทชา เหมือนพรรณ
CT113 นพรุจ นารินคำ
CT114 นฤมล อินจันทร์
CT115 นัฐทิตา ถึงนาค
CT116 นางสาว นัฐิยาพร สุขขุน
CT117 นิซัมซัม มาหิเละ
CT118 นิตยาพร เผ่าดี
CT119 นิภาวรรณ บัวระภา
CT120 นิรินธน์ พิมพ์อนงค์
CT121 นิศารัตน์ ต้นภูบาล
CT122 นางสาว นุชนาถ ละมาดทอง
CT123 นุศรา รักษาวงค์
CT124 บัณฑิตา กรณาธิป
CT125 บุญกุล มณีรักษ์
CT126 นางสาว บุญตา แป้นจันทร์
CT127 บูรณิน เกิดมาน้อย
CT128 เบญจรัตน์ ชัยรักษา
CT129 คุณ ปนัดดา ปันเจริญ
CT130 นางสาว ปภัสรินทร์ พิชญไพโรจน์
CT131 ประนอม ตรีทศ
CT132 ปราณี สุขะพล
CT133 ปวีณณัฏฐ์ ชำนาญ
CT134 นางสาว ปวีณา ช้างพงษ์
CT135 ปัณณทัต ศรีพินิจตระกูล
CT136 ปัทมาภรณ์ ต๊ะวรรณะ
CT137 ปิยธิดา อินปา
CT138 ปิยะกาญจน์ หมอยาดี
CT139 นางสาว เปรมวดี หลวงมณี
CT140 พนิดา คำสวัสดิ์
CT141 พยง เย็นเพชร
CT142 พรณรงค์ ใจก้อน
CT143 นางสาว พรพรรณ ชัยสัมพันธ์สกุล
CT144 พรพรรณ นวรุ่งเรือง
CT145 พรรณพร โสภา
CT146 พรรษชล บุญวิชญาภรณ์
CT147 พัขนีวรรณ รัชตประทาน
CT148 พัณณิตา พัฒนทิพากร
CT149 พัลลภ จันทร์สนิท
CT150 พิชชานันท์ ตันติบารมีวัชร์
CT151 นาง พิชญ์ธาดา วรภคปกรณ์
CT152 พิชิตชัย จันทร์เพ็ญ
CT153 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อินสว่าง
CT154 นางสาว พิมลวรรณ กำเหนิดแจ้ง
CT155 พิรัช คุณสกุลถาวร
CT156 พิษณุ หนูสุข
CT157 พีรดา ปัดเสนา
CT158 นางสาว เพชรลัดดา วรวิลาวัณย์
CT159 เพทาย กู่คำ
CT160 เพลินพิศ จิตอารี
CT161 นางสาว ภัทรทิยา หมอยา
CT162 นางสาว ภัทรพร คล้ายสินธุ์
CT163 ภัสสร์สรัล อยู่เจริญ
CT164 นางสาว ภาคยา สังข์สุข
CT165 ภานุมาศ สุธารัตน์
CT166 ภาวนา อินธิบาล
CT167 ภาสิริ อยู่บ้านคลอง
CT168 ภูธน ศิริโพธิ์
CT169 ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ
CT170 มณีรัตน์ ยกย่อง
CT171 มัชชาดา แคร่กระโทก
CT172 มานิต นฤมิตคุณา
CT173 มินตรา แสงเงิน
CT174 ยศวดี สมจิตร
CT175 รณกร ไชยรินทร์
CT176 นางสาว รพีพรรณ สืบสนธิ์
CT177 นางสาว รัชฎาพร คีรีโชติกุล
CT178 รุจรินทร์ ศิริวงศ์
CT179 ลภัสรินทร์ หิรัณย์รักษ์
CT180 นางสาว ลักษมณ จันทร์เอม
CT181 วงค์ผกา ใจมาบุตร
CT182 วนิดา ศรีไพโรจน์
CT183 วรกัญญา นุ้ยเย็น
CT184 วรรณรัตน์ ทองปอน
CT185 วรรณวิไล วรแสน
CT186 คุณ วรางคณา มุงคุณ
CT187 นาง วราพร ศรีม่วง
CT188 นาง วลัยภรณ์ สุขสันต์เจริญ
CT189 วสันต์ เนียมนาค
CT190 วัชรากร ปานเนียม
CT191 คุณ วัชรินทร์ เที่ยงบูรณธรรม
CT192 คุณ วัชรินทร์ พรมยะ
CT193 วันวิสา นาคเที่ยง
CT194 นางสาว วัลลภา พรหมศิริ
CT195 นางสาว วัลลภา เพชรวงศ์
CT196 วาที เรืองอร่าม
CT197 วารีรัตน์ มีชู
CT198 นางสาว วิจิตรา สินคุ้ม
CT199 วิชุดา นามพุทธา
CT200 วินัดดา กลิ่นหอม
CT201 วิลาวัณย์ โพธิ์โต
CT202 คุณ วิลาวัลย์ แดงสะอาด
CT203 วิไลวรรณ ทรงคาสี
CT204 วิไลวรรณ ท่าพริก
CT205 นางสาว วิไลวรรณ โสภาณะ
CT206 นางสาว วิว วันเดช
CT207 วีณา ผูกพานิช
CT208 นาย วีรพล จันทร์หอม
CT209 วีรวัลย์ แสนสวัสดิ์
CT210 วีรานันท์ เสนานัย
CT211 นางสาว ศรินภัสร์ พุฒิกุลรัตนกรณ์
CT212 นางสาว ศรีปัญญา ชัยเพชร
CT213 นางสาว ศศิธร สมภักดี
CT214 ศศิธร สัจจสุวรรณ
CT215 ศิรัสพล มาพงษ์
CT216 นาง ศิริรักษ์ กาญจนดุล
CT217 นางสาว ศิริรัตน์ งานดี
CT218 นาย ศุภชัย บุญอิ่ม
CT219 ศุภวิชญ์ ท่าพริก
CT220 นางสาว ศุภัสกร ใบโพธิ์
CT221 สถาพร มีสิริ
CT222 สรุจ ศุภธรรมรัตน์
CT223 นางสาว สลิลดา กิติบุญญา
CT224 สวรินทร์ จันทร์ลี
CT225 สหรัฐ ศรีราม
CT226 สาธิต อินต๊ะ
CT227 สายชล รัตนะ
CT228 นางสาว สายใหม เสียงใหญ่
CT229 สำราญ ด่านศิริกุล
CT230 นาย สิทธินนท์ หงษ์ร่อน
CT231 สิทธิพงษ์ สุทธิประภา
CT232 สินธนากร ปลื้มใจ
CT233 นางสาว สิริกาญจน์ ธรรมดอน
CT234  นางสาว สิรินันท์ อึ้งตระกูล
CT235 สิริพร กุหลาบแก้ว
CT236 สิวิภา พูลพันธ์
CT237 สุกฤตา สุกใส
CT238 นางสาว สุกัญญา อินทะชัย
CT239 นาย สุชาติ วันยะติ๊บ
CT240 สุชาติ อภิกุลรุ่งเรือง
CT241 นางสาว สุชาวดี ศรีสวัสดิ์
CT242 สุดธิดา เครือคำ
CT243 สุธาสินี มหาทรัพย์
CT244 สุธินี เสรีวัตตนะ
CT245 สุนทรี พลบุบผา
CT246 สุปรีญา โค่นบ่อรัง
CT247 สุพิชชา ทิพย์บุญแก้ว
CT248 นางสาว สุพิชญา เจียนพันธ์
CT249 สุรชัย พรมแก้ว
CT250 หัสยา เมืองเขียว
CT251 ร.ต.ท.หญิง อภิรดี สานิง
CT252 อรนิตย์ บรรจงปรุ
CT253 นางสาว อรอนงค์ สำราญพัฒน์
CT254 อรุณ โสมรังสรรค์
CT255 อัครรัฐ หทัยวรรธน์
CT256 นางสาว อัจฉรียา สิโรตม์ธนกุล
CT257 อาฟง ไลยิค
CT258 อาภัสรา มากวิไลย์
CT259 นางสาว อำภาพร สืบอินทร์
CT260 นางสาว อุส่าห์ ดลเพ็ญ
CT261 นาย เอกพันธ์ สถานสุข
CT262 เอกสิทธิ์ คำศรี
CT263 ฮัสลินดา ปาติ

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 -20กย

CT264 ดร. ชิษณุพงศ์ บุตรดี
CT 265 นาย วีรบุรุษ เทพพรมวงค์
CT 266 นาย นนทวัฒน์ วันทาพรม
CT 267 นาย ธณัท  ทองเบญจรักษ์
CT 268 นาย อชิตพล  อ่อนใจ
CT 269 สุภาณี พรมอ่อน
CT 270 นางสาว หทัยรัตน์ สถาพร
CT 271 นางสาว จินตนา รังผึ้ง
CT 272 ณัฐณิชา  ท้าวตั๋น
CT 273 นางสาว กนกอร เมืองแพน
CT 274 นางสาว ฤทัยกาญจน์ ตาสาโรจน์
CT 275 ปวีณา ศรีสุธรรม

เพิ่มเติมครั้งที่ 2-21กย

CT 276 ชณัฐกานต์ สืบเพ็ง
CT 277 ปรีชา ทรงลอด
CT 278 นางสาว อมรพรรณ เชิญรัมย์

เพิ่มเติมครั้งที่ 3-22กย

CT 279 นางสาว ภาคยา สังข์สุข

 

210922-รายชื่อสำหรับขึ้นเวป กย64 CT-เพิ่มเติม-3