ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 จากเดิมวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คลิ้กที่นี่ เพื่อ –> ดาวน์โหลดจมเชิญประชุม ใหม่ ฉบับแก้ไข 16 พย 2564 

ตามที่ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 29ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร นั้น
ทางสมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 จากเดิมวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 19-21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน

ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

จดหมายเชิญประชุมวิชาการ 19-21 ธค 64