ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรียน    สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

               2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

              ด้วย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์  จำนวน  ๓  อัตรา  รายละเอียดประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้  หรือเว็บไซต์  www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career  

และขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย  จะขอบคุณยิ่ง


ดาวน์โหลดเอกสาร