เอกสารลงทะเบียนประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แล้วค่ะ

 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี/สมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ

2. กาหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24

3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 24 ข้อเรื่อง “รังสีเทคนิคในงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และรังสีวิทยาชุมชน” ระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน

ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ อุบลฉาย)

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 


ดาวน์โหลดเอกสาร