เชิญร่วมอบรม Medical Imaging Informatics for Technologists (ต่ออายุใบ MIIA ได้) ผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2565

กำหนดการหลักสูตรการอบรม เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค

Medical Imaging Informatics for Technologists โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 ม.ค. 2565

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในการทำงานทางรังสีวิทยาด้านรังสีวินิจฉัยนั้น บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานในแผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่นนักรังสีเทคนิค สามารถนำความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (PACS) ดังตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักรังสีเทคนิคมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรง ด้วยปัจจัยต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวเพื่อให้นักรังสีเทคนิคสามารถดำเนินงานร่วมกับแพทย์และวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มจัดหลักสูตรอบรมด้าน Imaging Informatics โดยอ้างอิงเนื้อหาระดับสากลในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิคขั้นพื้นฐานหรือ Medical Imaging Informatics for Technologist ทางสมาคมรังสีเทคนิคได้จัดหลักสูตรโดยจะเน้นเรื่องความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักรังสีเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐาน DICOM และ HL7 message อันได้แก่ ความรู้ด้านภาพดิจิตอล เครื่องมืออุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพ การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี Virtualization ผ่านการควบคุณระยะไกล (Remote Desktop) หมายเลขเครือข่าย พอร์ต Firewall เครือข่าย LAN การทำสายนำสัญญาณ ไฟล์แบบ DICOM และโปรแกรมดูภาพ DICOM และการสื่อสารขอมูล HL รุ่น2.x และ 3.x เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และสามารถใช้ในการต่อใบประกาศนียบัตร IABSRT- MIIA ได้ (ต้องส่งรูปหรือสำเนาประกาศณียบัตรใบเดิมประกอบด้วย จึงจะออกใบใหม่ได้)

ชำระค่าร่วมอบรมภายใน 18 มกราคม 2565

  • สมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท
  • สมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป 5,500 บาท

**หากหลังวันที่ 18 มกราคม 2564 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม500 บาท**

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในโรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ 02-441-4370 ต่อ 2116, 092-257-5985
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com

*การอบรมไม่สามารถดูย้อนหลังได้

>> กรอก Google Form เพื่อแจ้งความประสงค์อบรม (หลังจากนั้นกรุณาส่งเอกสารลงทะเบียน)

>> ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมในรูปแบบ PDF กรุณา click ที่นี่

 

641223-หนังสือเชิญอบรมMIIA65-03