ปิดรับ 30เม.ย59–สถาบันประสาทวิทยา-โครงการอบรมเทคนิคการสร้างภาพทางรังสีระบบประสาท รุ่นที่ 1


เลื่อนการปิดรับสมัครเป็นวันที่ 30 เม ย 59 ค่ะ

โครงการอบรมเทคนิคการสร้างภาพทางรังสีระบบประสาท รุ่นที่ 1

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันชั้นนาด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในทวีปเอเชีย ภายในปี 2563 และให้บริการรักษาโรคระบบประสาทหลายโรค มีการใช้เทคโนโลยีทางรังสี และ MRI แก่ผู้ป่วยจานวนมาก ทั้งการตรวจด้วยเทคนิคทั่วไปและเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น MR Spectroscopy, MR Perfusion เป็นต้น รวมถึงการใช้โปรแกรมการสร้างภาพทางรังสีระบบประสาทที่มีคุณภาพทั้ง MRI,DSA และ CT โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อลดค่าใช้จ่ายซ้าอันเกิดจากการตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ ทั้งในแง่เทคนิคการตรวจ และการทา Post Processing
ในการนี้กลุ่มงานประสาทรังสี สถาบันประสาทวิทยา ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค พร้อมการทางานจากผู้มีความชานาญการด้านเทคนิคโดยเฉพาะ มีความประสงค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสร้างภาพทางรังสีระบบประสาทแก่นักรังสีการแพทย์ที่สนใจ จึงจัดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างภาพทางรังสีระบบประสาท รุ่นที่ 1 ขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร