ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer Webinar ในปี 2565

เรียนสมาชิกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรรายการเสวนาออนไลน์ Bayer รอบ 5 ปี 2565 ได้แล้ว ตามที่อยู่ด้านล่าง (สามารถใช้ช่อง search เพื่อค้นหารายชื่อ และเรียงลำดับได้โดยการคลิ้กที่หัวคอลัมน์)

***ข้อมูลตกหล่น แก้ไข ติดต่อสอบถามได้โดยแจ้งใน Line @TSRT ระบุ หมายเลข EP ชื่อ-สกุล. หมายเลขสมาชิก เลขที่ใบประกอบฯ ในเนื้อหาค่ะ***

Episode 1: Images that Radiologists Need and What Technologists should Know
วิทยากร: ศาสตราจารย์ พ.ญ. สิริพร หิรัญแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00-20.00น.
ดาวน์โหลดที่นี่

Episode 2 : Tips and Tricks for Thoracic Imaging
วิทยากร: ผศ. นพ. วราวุฒิ สุขเกษม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 20.00-21.00น
ดาวน์โหลดที่นี่

EP 3: Technique in Cardiac CT Angiography and radiation dose reduction strategies
วิทยากร: อ.สายฝน อาจมนตรี
ศูนย์ AIMC โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น
ดาวน์โหลดที่นี่

EP 4: Iodinated Contrast Media Controversies: Emphasis on Renal Impairment
วิทยากร: อ.พ.ญ.ลินดา บราวน์
จาก Advanced Diagnostic Imaging Center (AIMC)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 20:00-21:00 น
Download ที่นี่


Track: Patient Dose, Patient Dose Monitoring, DRLs and Optimization
Episode 1: Dose Optimization in Computer Tomography and the National Dose Index Registry

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล
วันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 20:00น
Download ที่นี่

Track: Patient Dose, Patient Dose Monitoring, DRLs and Optimization
Episode 2: Patient Dose Monitoring in Fluoroscopic Guided Procedures

วิทยากร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล
วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2565 เวลา 20:00น
Download ที่นี่

 


Track: Optimization in Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging, Techniques, Contrast and Safety Management

Episode 1: Advanced MRI Techniques in Imaging of Brain Tumors

วิทยากร: อาจารย์แทย์หญิง ธนิสรา จันทร์สกุล
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 20:00น.
Download ที่นี่

Episode 2: Technical concepts of Cardiac MRI

วิทยากร: อ.ประจักษ์ ธนาพิบูลย์ผล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 20:00น.

Download ที่นี่