ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
http://hrmd.oop.cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่