ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านสมาชิก สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564
วาระที่ 2 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 แถลงงบดุล
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ที่ https://forms.gle/uMUXGfX7S3bwSAtFA

หนังสือเชิญประชุมสามัญ65-01