ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีกำหนดจัดมหกรรม DMSc R2R Forum 2022: R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงาน และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ได้ผยแพร่ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางาน R2R และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกทางหนึ่งด้วย

กรมควบคุมโรคขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยจากงานประจำ โดยจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online ไม่เสียค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ กรุณาส่งผลงานประกวดประเภท Oral presentation ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Download file