เชิญร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการ วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 เพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2565

เชิญร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเพื่อเตรียมการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 

ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2565

รายละเอียดโปรดติดตามต่อไป

 

ตารางการอบรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
8.00-10.00 ฟิสิกส์รังสี เครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย และการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
10.00-11.00 Radiation Protection ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
11.00-12.00 Radiation Biology ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 Nuclear Medicine ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน
15.00-17.00 Radiographic Positioning and Radiographic Anatomy อ.ยุทธนา เนตรวงศ์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร
8.00-10.00 Diagnostic Radiology Techniques อ.พิชาญ แก้วพุกัม
10.00-12.00 Radiation Therapy อ.ดร.นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 กฎหมายในวิชาชีพรังสีเทคนิค อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ
16.00-17.00 Patient Care อ.ดร.กัลยาลักษณ์ วิยาภรณ์