Update 30 มิย 65 แก้ไขรายชื่อตกหล่น ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรการอบรมใน หลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

Update 30 มิย 65 แก้ไขรายชื่อตกหล่น พร้อม Run หมายเลขใบประกาศนียบัตรใหม่

ดาวน์โหลด ประกาศนียบัตร การอบรมใน หลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology

โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00-16:00 ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา

>> คลิื้กที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด <<