เชิญร่วมประชุม TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course

ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Varian Medical System กำหนดจัดประชุมวิชาการทางรังสีรักษา ในหัวข้อเรื่อง Advancements in Radiation Therapy Educational Course สำหรับนักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์ ทางด้านรังสีรักษาในประเทศไทย นักรังสีเทคนิค/นักรังสีการแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเครื่องมือ และการถ่ายภาพทางรังสีรักษา โดยมีกำหนดการจัดประชุมวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม จงจินต์ ภัทรมนตรี ตึกรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น B สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค (RT-CPD Accreditation)

ในการนี้ สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางด้านรังสีวิทยาในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการประชุมผ่าน QR code ด้านล่างนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

[wpba-attachment-list]

 

 

 

จดหมาย TSRT-Varian-Edit-01