เชิญอบรมออนไลน์ “TSRT- NM School – Advancing Nuclear Medicine Through Innovation” วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ยีอีเมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด และ
บริษัท พรีเมียร์บิสสิเนส อินเตอร์จำกัด กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และ
ภาพถ่ายทางโมเลกุลหลักสูตร “TSRT- NM School – Advancing Nuclear Medicine Through Innovation”

ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งทางด้านเครื่องมือ
การถ่ายภาพ การผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการบำบัดโรค ตลอดจนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่
นำมาใช้ในการถ่ายภาพ การสร้างภาพ และการวินิจฉัยโรค นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิค
การตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้
เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Intensive Course)
ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่าย
ทางโมเลกุลทางการแพทย์ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับ
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค (Radiological Technology Continuing Education; RTCE)

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
อบรมครั้งนี้ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย ทางสมาคมฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
( นายสละ อุบลฉาย )
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

>> กรอกฟอร์มเพื่อจองสิทธิ์ลงทะเบียน ที่นี่ <<

>> Download จดหมายเชิญประชุม <<

65-หนังสือเชิญประชุม TSRT-NM School-01