รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TSRT-Varian: Advancements in Radiation Therapy Educational Course ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 เวลา 8:30 น.

ณ ห้องประชุม จงจินต์ ภัทรมนตรี ตึกรัตนวิทยาพัฒน์  

ชั้น B สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม <<

 

65-tsrt-varian-รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร