แจ้งโรงแรมเต็ม (มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร) – สถานที่จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ร่วมกับงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคนานาชาติ ISRRT World Congressระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565

ขอเรียนแจ้งให้ทางผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทราบว่า ขณะนี้ห้องพัก ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ร่วมกับงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคนานาชาติ ISRRT World Congress ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ถูกจองเต็มแล้ว

ทางสมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และกำลังดำเนินการประสานงานหาโรงแรมใกล้เคียงให้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ โดยเร็วต่อไป

ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้